انشودة الحروف العربية بالتشكيل على يوتيوب في قناة اسرتنا

بواسطة  Admin تم نشره منذ 2 سنة في التعليم
ا او اي ، با بو بي ، تا تو تي ، ثا ثو ثي ، جا جو جي ، حا حو حي ، خا خو خي ، دا دو دي ، ذا ذو ذي ، را رو ري ، زا زو زي ، سا سو سي ، شا شو شي ، صا صو صي ، ضا ضو ضي ، طا طو طي ، ظا ظو ظي ،عا عو عي ، غا غو غي ، فا فو في ، قا قو قي ، كا كو كي ، لا لو لي ، ما مي مي ، نا نو ني ، ها هو هي ، وا وو وي ، يا يو يي
فيديو تعليم الفتحة والضمة الاطفال ، نشيد الضمه والفتحة والكسرة
أاا اووو اييي ، بااا بووو بييي ، تااا تووو تييي ، ثااا ثووو ثييي ، جااا جووو جييي ، حااا حووو حييي ، خااا خووو خييي ، دااا دووو دييي ، ذااا ذووو ذييي ، رااا روو رييي ، زااا زووو زييي ، سااا سووو سييي ، شااا شووو شييي ، صااا صووو صييي ، ضااا ضووو ضييي ، طااا طووو طييي ، ظااا ظووو ظييي ،عااا عووو عييي ، غااا غووو غييي ، فااا فووو فييي ، قااا قووو قييي ، كااا كووو كييي ، لااا لووو لييي ، مااا مييي مييي ، نااا نووو نييي ، هااا هووو هييي ، وااا وووو وييي ، يااا يووو يييي

التعليقات:

التعليم

عرض الكل

 أسأل سؤال أو أرسل رأيك